top of page
Cityscape
NikkiLaxar1.jpg

... the Victim Liaison tries to arrange other ways to share information about the impact of the offense with the restorative justice panel, and ultimately the responsible party. This ensures that the responsible party understands the impact of their actions on others and can maximize their amends to the victim/survivor/affected party.

 

When victims/survivors/affected parties choose not to participate in the restorative justice process...

 

Các bác sĩ cho biết:

Vai trò của người liên lạc nạn nhân trong Ban công lý phục hồi

Các bác sĩ cho biết thêm:

Chúng tôi đảm bảo rằng những người bị ảnh hưởng bởi tội ác được đề nghị tham gia vào quá trình phục hồi. Liên lạc viên Nạn nhân liên kết hội đồng công lý phục hồi (đại diện cho cộng đồng) với những người bị ảnh hưởng bởi tội ác. Vai trò chính của Người liên lạc nạn nhân là cung cấp đủ thông tin và hỗ trợ cho nạn nhân / người sống sót / bên bị ảnh hưởng để cho phép sự tham gia an toàn và có ý nghĩa.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Khi nạn nhân / người sống sót / các bên bị ảnh hưởng chọn không tham gia vào quá trình phục hồi công lý, Người liên lạc với nạn nhân cố gắng sắp xếp các cách khác để chia sẻ thông tin về tác động của hành vi phạm tội với ban công lý phục hồi và cuối cùng là bên chịu trách nhiệm. Điều này đảm bảo rằng bên chịu trách nhiệm hiểu được tác động của hành động của họ đối với người khác và có thể tối đa hóa sự sửa đổi của họ cho nạn nhân / người sống sót / bên bị ảnh hưởng.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Tôi không thể cho bạn biết tôi ấn tượng như thế nào khi thấy khoản thanh toán tài chính đầu tiên nhận được từ (John).

 

Tôi đã biết (John) một thời gian và tôi đã nghi ngờ liệu chúng ta có bao giờ thấy bất kỳ kiểu thừa nhận nào cho việc làm sai không. Bạn đã khôi phục niềm tin của tôi vào một hệ thống nào đó đã nhận được khoản thanh toán này.

 

Cảm ơn bạn đã giao tiếp tuyệt vời về vấn đề này.

-Quản lý cửa hàng

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các bác sĩ cho biết thêm:

I can not tell you how impressed I am to see the first financial payment received from (John). I have known (John) for some time and I had my doubts if we would ever see any type of acknowledgment for wrong doing . You have restored my faith in some sort of system having received this payment. Thank you for your great communication regarding this matter. 

-Store Manager

Role of the Victim Liaison in the Restorative Panel 

bottom of page