top of page
AdobeStock_289038110.jpeg

Sứ mệnh / Tầm nhìn / Giá trị

Referrals By Program

Our story in numbers

Sứ mệnh

Burlington CJC giải quyết các gốc rễ và tác động của tội phạm

và xung đột để mọi người trải nghiệm phẩm giá, an toàn và công lý trong các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Các bác sĩ cho biết:

July 2022-June 2023

By program.png

Victim Services

Victim Services.png

Tầm nhìn

Chúng tôi hình dung một cộng đồng

tạo ra các con đường phục hồi và chuyển đổi hướng tới công bằng và trách nhiệm giải trình, kết nối

và sửa chữa các tác hại.

Definitions

  • Parallel Justice Victim Referrals: Number of outreach attempts to victims identified by BPD incident reports (100% of victims identified are contacted)

  • Parallel Justice Victims Supported: Number of parallel justice victims engaging in services

  • Restorative Justice Victims: Number of outreach attempts to victims identified in restorative justice program cases (100% of victims identified are contacted)

  • Restorative Justice Victims Supported: Number of restorative justice victims engaging in restorative justice process

Definitions

  • Community Referrals: A community partner or member request for outreach and officer support to a person with a mental health need, substance use need, conflict assistance, or victim support

  • Self-Referrals: A request for support from a community member with a mental health need, substance use need, conflict assistance, or victim support

Community Referrals

A direct "ad hoc" referral to the Community Justice Center staff due to a concern without a specific citation, charge, or order from an individual, the community, or community partner.

bottom of page